Ligje

Ligji nr. 43/2015 "Për sektorin e energjisë elektrike"