VKM

 VKM Nr. 52, datë 25.1.2017 “Për miratimin e kushteve dhe të procedurave për ndërtimin e linjave direkte”

VKM Nr. 16, datë 11.1.2017 “Për miratimin e kushteve dhe të procedurave për ndërtimin e interkonektorëve të rinj”

VKM Nr. 718, datë 12.10.2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin nr. 822, datë 7.10.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullave dhe procedurave të ndërtimit të kapaciteteve të reja prodhuese të energjisë elektrike, që nuk janë objekt koncesioni”

VKM Nr.519, datë 13.07.2016 "Për miratimin e modelit të tregut të energjisë elektrike"

VKM Nr. 449, datë 15.6.2016, “Për miratimin e kushteve dhe të procedurave për përcaktimin e furnizuesit të mundesisë së fundit të energjisë elektrike”

VKM nr. 317, datë 27.4.2016 “Për përcaktimin e autoritetit publik që përfaqëson shtetin si pronar të aksioneve të shoqërive të sektorit të energjisë elektrike”

VKM nr. 244, datë 30.3.2016 “Për miratimin e kushteve për vendosjen e detyrimit të shërbimit publik, që do të zbatohen ndaj të licencuarve në sektorin e energjisë elektrike, të cilët ushtrojnë aktivitetin e prodhimit, transmetimit, shpërndarjes dhe furnizimit me energji elektrike”

KM nr. 1033, datë 16.12.2015 “Për miratimin e metodologjisë së përcaktimit të tarifave fikse të energjisë, që do t’u paguhen prodhuesve të energjisë elektrike nga hidrocentralet”

VKM nr. 171 datë 25.02.2015 "Për miratimin e metodologjisë së përcaktimit të tarifave fikse të energjisë"

VKM nr. 125 datë 11.02.2015 "Për miratimin e planit të rimëkëmbjes financiare të sektorit të energjisë elektrike"