Ligje

Ligj Nr.8/2017 "Për statusin e punonjësve të industrisë së naftës dhe të gazit"

Ligj Nr.6/2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr. 7746, datë 28.7.1993 “Për hidrokarburet (kërkimi dhe prodhimi), të ndryshuar”

Ligj Nr.8/2016, "Për një shtesë dhe ndryshim në ligjin nr. 7926, datë 20.4.1995, “për transformimin e ndërmarrjeve shtetërore në shoqëri tregtare”, të ndryshuar

Ligji nr.9876, datë 14.02.2008 "Për prodhimin, trasportin dhe tregtimin e biokarburanteve dhe të lëndëve të tjera djegëse, të rinovueshme, për transport", i konsoliduar

Ligj nr.58/2015 datë 28.05.2015 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Konfederatës Zvicerane për grantin e asistencës financiare për projektin “Ngritja e kapaciteteve për zhvillimet në përmasa të mëdha të infrastrukturës së gazit në Shqipëri, II”

Ligji 102/2015  “Për sektorin e gazit natyror”

Law 102/2015   "On natural gas sector"

DEKRET Nr.782, datë 22.2.1994  “Për sistemin fiskal në sektorin e hidrokarbureve (Kërkim - prodhim) , i konsoliduar 

Ligj Nr. 183/2013 "Për një ndryshim në ligjin nr. 7811, datë 12.4.1994, "Për miratimin me ndryshime të dekretit nr. 782, datë 22.2.1994, "Për sistemin fiskal në sektorin e hidrokarbureve (kërkim-prodhim)""

Ligj Nr.32/2012 "Për një ndryshim në ligjin nr. 7811, datë 12.4.1994 "Për miratimin me ndryshime të dekretit nr. 782, datë 22.2.1994 "Për sistemin fiskal në sektorin e hidrokarbureve (kërkim - prodhim)""

Ligj Nr.10049, datë 24.12.2008 "Për një ndryshim në ligjin nr.7811, datë 12.4.1994 "Për miratimin me ndryshime të dekretit nr.782, datë 22.2.1994 "Për sistemin fiskal në sektorin e hidrokarbureve (kërkim-prodhim)""

Ligj Nr.8345, datë 13.05.1998 "Për një ndryshim në ligjin nr.7811, datë 12.4.1994 "Për miratimin me ndryshime të dekretit nr.782, datë 22.2.1994 "Për sistemin fiskal në sektorin e hidrokarbureve (kërkim-prodhim)""

Ligj Nr.7811, datë 12.04.1994 "Për miratimin me ndryshime të dekretit nr.782, datë 22.2.1994 "Për sistemin fiskal në sektorin e hidrokarbureve (kërkim-prodhim)" (ligji bazë)

Ligj 7746 datë 28.07.1993  “Për hidrokarburet (kërkimi dhe prodhimi)”, i konsoliduar 

Ligj Nr.8450 datë 24.02.1999  "Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre", i konsoliduar

Ligj Nr. 19/2015 "Për një shtesë dhe ndryshim në ligjin nr. 7746, datë 28.7.1993, “Për hidrokarburet (kërkimi dhe prodhimi)”, të ndryshuar

Ligj Nr.31/2012  "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7746, datë 28.7.1993 "Për hidrokarburet (kërkimi dhe prodhimi)", të ndryshuar

Akt Normativ Nr.2, datë 16.06.2010 "Për një shtesë në ligjin nr.7746, datë 28.7.1993 "Për hidrokarburet (kërkimi dhe prodhimi)", të ndryshuar

Ligj Nr.10137 datë 11.05.2009 "Për disa ndryshime në legjislacionin në fuqi për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë"

Ligj Nr.8297, datë 04.03.1998 "Për një ndryshim në ligjin nr.7746, datë 28.7.1993 "për hidrokarburet (kërkimi dhe prodhimi)", ndryshuar me ligjin nr.7853, datë 27.7.1994 "për disa shtesa në ligjin nr.7746, datë 28.7.1993 "për hidrokarburet (kërkimi dhe prodhimi)"

Ligj Nr.7853, datë 29.07.1994 "Për disa shtesa në ligjin nr.7746, datë 28.7.1993 "Për hidrokarburet (kërkimi dhe prodhimi)"

Ligj Nr.7746, datë 28.07.1993 "Për hidrokarburet (kërkimi dhe prodhimi)", (ligji bazë)

Ligj Nr.8450, datë 24.02.1999 "Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre (ligji bazë)

Ligj Nr. 12/2013 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8450, datë 24.2.1999 "Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre"", të ndryshuar

Ligj nr. 71/2014 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8450, datë 24.2.1999, “për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre”, të ndryshuar

Ligj Nr. 9218, datë 08.04.2004 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8450, datë 24.2.1999 "Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre"

Ligj Nr. 9574, datë 03.07.2006 “Për disa ndryshime në ligjin nr.8450, datë 24.2.1999 "për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre", të ndryshuar

Ligj Nr. 10137, datë 11.05.2009 "Për disa ndryshime në legjislacionin në fuqi për licencat, autorizimet dhe lejet në republikën e shqipërisë"

Ligj Nr. 116/2013 datë 15.04.2013 “Për ratifikimin e marrëveshjes me qeverinë e vendit pritës ndërmjet Republikës së Shqipërisë, duke vepruar nëpërmjet Këshillit të Ministrave, dhe Trans Adriatik Pipeline Ag, lidhur me projektin e gazsjellësit Trans Adriatik (projekti TAP), si dhe të marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave, dhe Trans Adriatik Pipeline Ag, në lidhje me projektin e gazsjellësit Trans Adriatik (projekti TAP)”.

Ligj 104/2013 datë 25.03.2013 Për Ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë, Republikës se Greqisë dhe Republikës së Italisë për Projektin për gazsjellësin Trans Adriatik (Projekti TAP).