Siguria Teknike dhe Mbikeqyrja e Tregut

Shtojca 1 Formulari Aplikimit 

Rregullore "Për ngritjen dhe funsionimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave për marrjen e lejeve për punime ndërtimi/zhvillimi komplekse për objekte të natyrës energjetike, minerare, industriale dhe objekte të rrezikshmëri të lartë të kesaj fushe"

Rregullore për pajisjen me Akt Miratimi OMVK

Lista e Organeve të Vlerësimit të Konformitetit (OMVK) të miratuar nga MEI:

Nr.

Emertimi i OMVK-se

Adresa komunikimit

Nr. Identifikimit te organit te miratuar

Afati Vleftshmerise se  Miratimit

Fusha e veprimtarisë

Adresa postare

Cel:

E-mail:

1

."El-Bu-2009" sh.p.k.

Rr A.Z.Çajupi  Ndertesa Nr.7 Hyrja Nr.07, 1019 Tiranë

0684079348

info@elbu2009.com

OMI 011

01.12.2017

Inspektim Teknik

2

"El-Bu-2009" sh.p.k.

Rruga Sami Frasheri, Ndërtesa 19, hyrja Nr.8, Tiranë 1019.

0697073002

0692710625

info@elbu2009.com

OMI 011/1

01.12.2017

Vlersim Projekti (Vërtetim Përputhshmërie)

3

"BLB" sh.p.k.

Sallmone Shijak.

0692058442

blbshpk@yahoo.com 

OMI 004

17.02.2017

Inspektim Teknik

4

NOA CONTROL shpk

Rr. Nikolla Tupe, Ndërtesa Nr.4, Kati I, Tiranë

0692055101

0697501178

anila.jani@applus.com 

info@noaholding.com

OMI 0013

25.09.2020

Inspektim Teknik për vlerësimin e konformitetit të produkteve/pajisjeve/instalimeve nën presion.

5

NOA CONTROL shpk

Rr. Nikolla Tupe, Ndërtesa Nr.4, Kati I, Tiranë

0692055101

0697501178

 

anila.jani@applus.com 

info@noaholding.com

 

OMI 0013/1

25.09.2020

Vlerësim konformiteti i projekteve teknike dhe teknologjike për produktetet/pajisjet/instalimet nën presion.

6

“Ergi-Pink”, sh.p.k

Ish-Kombinati Metalurgjik, Bradashesh, Elbasan

0674097992

fiqiribalza@gmail.com

OMI 009

05.10.2017

Inspektim Teknik

7

“ALBAENERG", sh.p.k.

Rruga Fier- Patos, km 6, Fier

0692024071 0694011424

albaenergtti@yahoo.com

OMI 010

28.07.2017

Inspektim Teknik

8

“E-GAS”, sh.p.k

Bradashesh, (ish Komb. Metalurgjik) Elbasan

0672042880

elbagas@elbagas.al

OMI 012

07.02.2017

Inspektim Teknik

9

"Almeta GMBH" sh.p.k

Autostrada Durres- Tiranë km 14 Marikaj, Tiranë.

0662026444

info@almeta.al

OMI 003/2

25.10.2020

Inspektim Teknik

10

"ST2" sh.p.k.

Rruga  "Myslym Shuri", Ndertesa Nr.7, Hyrja Nr.5 Tirane

0694254754

aleksanderalushaj@hotmail.com

OMI 005/1

19.03.2021

Inspektim Teknik

11

"ECIT" sh.p.k.

Autostrada Vorë-Durrës km 5, Marikaj

0692060245

ecitshpk@gmail.com

OMI 007/1

23.01.2021

Inspektim Teknik

12

SIGURIA PRESION shpk

Rr. Industriale, km 10, pranë "Global Gas" sha, Berxhull, Tiranë

0682058378

 siguriapresion@gmail.com 

OMI 008/1

20.03.2017

Inspektim Teknik

13 MFM Shpk Rr. Forsina Plaku, Pallati Nr.21, Kati i parë, Tiranë 0696078562 m.fm-shpk@live.com  OMI 002/1 23.10.2020 Inspektim Teknik
14 AL-INSPEKTIM sh.p.k Xhafzotaj, Pejzë, Zona Kadastrale 2978 Durrës

0694064545

0692050646

info@al-inpektim.com  OMI 014 02.08.2020 Inspektim Teknik  
15  ISEI sh.p.k. Rruga: "Haxhi H. Dalliu", Nr. 5/1, Njesia Administrative Nr. 9, Tirana 0699959740 gencreli@gmail.com  OMI 0015 12.03.2021 Inspektim para vënjes në punë, inspektim periodik dhe inspektim i Projektit Teknik Elektrik.