Ligje

Ligji nr.125, datë 25.4.2013 Për koncesionet  dhe partneritetin publik privat

Ligji Nr.8561 datë 22.12.1999 “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë pronë private për interes publik”