VKM

Vendim Nr. 30, datë 18.1.2017 “Për miratimin e Ndryshimit të Marrëveshjes së Koncesionit lidhur me projektimin, financimin, ndërtimin, pronësinë, operimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e një projekti për një hidrocentral të ri në Ashtë Republika e Shqipërisë ndërmjet Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë (Autoriteti Kontraktues) dhe VERBUND AG (Koncesionari) dhe Energji Ashta shpk. (Shoqëria e Projektit), të miratuar me Vendimin nr. 1363, datë 17.10.2008, të Këshillit të Ministrave”.

Vendim Nr. 822, datë 7.10.2015 “Për miratimin e rregullave dhe procedurave të ndërtimit të kapaciteteve të reja prodhuese të energjisë elektrike, që nuk janë objekt koncesioni”

Vendim Nr.926 datë 29.12.2014 “Për kriteret e vlerësimit të pronës shtetërore, që privatizohet apo transformohet, dhe procedurën e shitjes”

Vendim Nr.130 datë 12.03.2014 “Për kryerjen në mënyrë elektronike të procedurave konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat”

Vendim Nr. 575 datë 10.07.2013 “Për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe dhënien me koncesion/partneritet publik privat"

Vendim Nr. 576 datë 10.07.2013“Për miratimin e rregullave për identifikimin, vlerësimin dhe dhënien koncesionieve për hidrocentralet”.

Vendim Nr.544, date 1.5.2008 "Për një shtesë në vendimin nr.27, datë 19.01.2007, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullave të vlerësimit dhe të dhënies së koncesioneve, të ndryshuar”

Vendim Nr.191, datë 13.03.2012 "Për disa ndryshime në vendimin nr.150, datë 22.03.2007 të Këshillit të Ministrave "Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Trajtimit të Koncesioneve (ATRAKO)""

Vendim Nr.150, date 22.03.2007 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Trajtimit të Koncesioneve”

Vendim Nr.27, date 19.01. 2007 "Për miratimin e rregullave të vlerësimit dhe të dhënies së koncesioneve", i ndryshuar.

VKM nr.126, date 23.03.2000 “Për përbërjen dhe procedurat  e punësimit të komisionit të posaçëm për shpronësimet.