Ligje

Ligj Nr.135, datë 22.12.2016 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë, emergjencat dhe shpëtimin në veprimtarinë minerare dhe në punimet nëntokësore në veprat hidroenergjetike”

Ligji nr.111/2015 "Për Shërbimin Gjeologjik Shqiptar"

Ligji Nr. 134/2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 304, datë 15.7.2010, “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar

Ligj nr. 9/2013 “Për një ndryshim në ligjin nr. 10 304, datë 15.7.2010 "Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë"

Ligj nr. 10304, datë 15.7.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, i konsoliduar

Ligji nr.10304, date 15.07.2010 "Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë"