Udhëzime dhe Urdhra të Ministrit

Urdhër Nr. 202, datë 20.06.2016, “Për miratimin e formës së informacioneve tremujore, vjetore, Përfundimtare dhe përmbajtjen e planit vjetor të punës nga ana e zotëruesve të lejeve minerare të shfrytëzimit për grupin e mineraleve metalore, jometalore, qymyret dhe bitumet”

Urdhër Nr. 201, datë 20.06.2016, “Për miratimin e formës së informacioneve tremujore, vjetore,përfundimtare dhe përmbajtjen e planit vjetor të punës nga ana e zotëruesve të lejeve minerare të shfrytëzimit me karrierë përgrupin e mineraleve ndërtimore”

Udhëzim Nr.255, datë 03.11.2015,"Për përcaktimin e kushteve dhe tarifave për marrëveshjet e krijimit të servitutit në punimet minerare nëntokësore horizontale"

Udhëzim Nr.17, datë 28.01.2015  “Për përcaktimin e kritereve për miratimin e nënkontraktimit të së drejtës së lejes minerare, për kërkim zbulim, për shfrytëzim apo për kërkim – zbulim – shfrytëzim”

Udhëzim Nr. 10 datë 26.01.2015 “Për rregullat dhe procedurat e shqyrtimit të ankimeve administrative të subjekteve minerare të licensuara”

Udhëzim nr.718, datë 03.10.2011 “Për mënyrën e vlerësimit të garancive financiare të lejeve minerare”

Urdhër nr.813, datë 17.10.2011 “Për shpalljen e ankandit për dhënien e të drejtës për shfrytëzimin e objekteve të mbetjeve minerare të ish ndërmarrjeve shtetërorë minerare”

Urdhër nr.414, datë 03.06.2011, “Për miratimin e formës dhe përmbajtjes së planit të menaxhimit dhe informacioneve që bbahen nga zotëruesi i lejes minerare për punimet e kryera, depozitimin, trajtimin e mbetjeve minerare dhe analizimin e tyre”

Urdhër nr.388, datë 20.05.2011 “Për miratimin e formës dhe përmbajtjes së planit të planit të monitorimit post-minerar”

Urdhër nr.387, datë 20.05.2011, “Për miratimin e formës dhe përmbajtjes së projektit të konservimit të minierës”

Urdhër nr.386, date 20.05.2011 “Per miratimin e rregullave për perdorimin e të dhënave minerare të një leje minerare”

Urdhër nr.384, datë 20.05.2011, ““Për miratimin e procedurave të regjistrimit dhe dokumentacionit që regjistrohet në kadastrën minerare dhe në regjistrin minerar si dhe forma dhe procedurat e raportimit të këtij dokumentacioni nga ana e zotëruesve të lejeve minerare”

Urdhër nr.383, datë 20.05.2011, “Për miratimin e formës dhe përmbajtjes së planit të veprimtarive për mbylljen e një veprimtarie minerare”

Urdhër nr.382, datë 20.05.2011, “Për miratimin e formës, përmbajtjes dhe procedurave të lënies së aktit të konstatimit për kundravajtjet administrative në zbatim të lejeve minerare”

Urdhër nr.312, datë 13.04.2011, "Për miratimin e formës dhe përmbajtjes së informacioneve të detyrueshme që përgatiten nga zotëruesit e lejeve minerare”

Urdhër nr.311, datë 13.04.2011, “Për miratimin e formës së informacioneve tremujore, vjetore, përfundimtare dhe përmbajtjen e planit vjetor të punës nga ana e zotëruesve te lejeve minerare te kërkimit-zbulimit-shfrytëzimit për grupin e mineraleve të çmuara dhe gjysëm të çmuara"

Urdhër nr.309, datë 13.04.2011, “Për miratimin e formës së informacioneve tremujore, përfundimtare dhe përmbajtjen e planit vjetor të punës nga ana e zotëruesve të lejeve minerare të kërkimit-zbulimit për grupin e mineraleve ndërtimorë"

Urdhër nr.307, datë 13.04.2011, “Për miratimin e formës së informacioneve tremujore, vjetore, përfundimtare dhe përmbajtjen e planit vjetor të punës nga ana e zotëruesve të lejeve minerare të kërkimit-zbulimit për grupin e mineraleve metalore, jometalore, qymyret dhe bitumet”

Urdhër nr.306, datë 13.04.2011, “Për procedurat dhe formën e hartimit të planit vjetor minerar”

Urdhër nr.305, datë 13.04.2011, “Për procedurat dhe formën e hartimit të programit të veprimit për zbatimin e strategjisë minerare”

Urdhër nr.304, datë 13.04.2011, “Për miratimin e formës dhe përmbajtjes së projektit të zhvillimit të veprimtarisë minerare”

Urdhër nr.302, datë 12.04.2011, “Për miratimin e parimeve bazë për hartimin e planit të rehabilitimit të mjedisit, të planit të veprimtarive të mbylljes së veprimtarisë minerare, të mënyrës së përcaktimit të zonës së rrezikshme të një të drejte minerare dhe të planit të menaxhimit të mbetjeve minerare”