VKM

VKM nr. 751 date 26.10.2016 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 726 datë 2.9.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e programit 3 – vjeçar 2016 – 2018, për zhvillimin e aktivitetit minerar dhe përcaktimin e zonave minerarë të rrezikshme”"

VKM nr.301, datë 20.04.2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 320, datë 21.4.2011, të këshillit të ministrave, “Për miratimin e procedurave e të kritereve të konkurrimit dhe të afateve të shqyrtimit të kërkesave për marrjen e lejeve minerare në zonat konkurruese”

VKM nr.969, datë 02.12.2015 "Për miratimine rregullores "Për kërkesat minimale për  mbrojtjen e sigurisë e të shëndetit të punëmarrësve në industritë minerare nxhjerrëse, sipërfaqësore dhe nëntokësore""

VKM nr.218, datë 11.03.2015 "Për përcaktimin e kritereve, procedurave dhe rregullave për shfrytëzimin, në sipërfaqe dhe nëntokë, të zonave që janë ngjitur me lejet ekzistuese dhe ndryshimin e koordinatave për lejet minerare të përcaktuara në hapësirë me tri koordinata"

VKM nr.741, date 09.09.2015 “Për miratimin e formës, rasteve të kthimit dhe mënyrës së llogaritjes të garancive financiare për rehabilitimin e mjedisit, për realizimin e programit minimal të punës dhe realizimin e investimit në veprimtarinë minerare”

VKM 726, date 02.09.2015 “ Për miratimin e programit të veprimit 3-vjeçar, 2016–2018, për zhvillimin e aktivitetit minerar dhe përcaktimin e zonave minerare të rrezikshme”

VKM nr. 380, date 11.06.2014 “Për disa shtesa në vendimin nr. 942, datë 17.11.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e procedurave dhe të dokumentacionit për marrjen e lejeve minerare ne zonat e hapura.”

VKM nr.248, datë 02.05.2012 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 347, datë 29.4.2011 të këshillit të ministrave “Për miratimin e programit të veprimit 3-vjeçar për zbatimin e strategjisë minerare"

VKM nr.436, datë 16.06.2011  “Për disa ndryshime në vendimin nr. 538, datë 26.5.2009, të Këshillit të Ministrave, “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licencimit (QKL), dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta”, të ndryshuar

VKM nr.440, datë 16.06.2011  “Për miratimin e formës, të kushteve të rikthimit dhe të mënyrës së llogaritjes së garancive financiare për rehabilitimin e mjedisit, për realizimin e programit minimal të punës dhe për realizimin e investimit”

VKM nr.441, datë 16.06.2011  “Për përcaktimin e kushteve të certifikimit e të licencimit, të dokumenteve shoqëruese, të afateve të vlefshmërisë dhe të procedurave të shqyrtimit të kërkesave, për licencimin e veprimtarisë studimore - projektuese në veprimtaritë minerare”

VKM nr.442, datë 16.06.2011 “Për miratimin e kushteve, të dokumenteve vërtetuese, të afateve të vlefshmërisë dhe të procedurave të shqyrtimit të kërkesave për autorizimin e tregtimit të mineraleve të çmuara dhe gjysmë të çmuara”

VKM nr.479, datë 29.06.2011  “Për miratimin e strategjisë minerare të Republikës së Shqipërisë”

VKM nr.364, datë 04.05.2011  “Për përcaktimin e kritereve, të vlerës minimale të sipërfaqes së zonës së lejuar minerare dhe të vlerës minimale të investimit e të prodhimit për një leje minerare”

VKM nr.347, datë 29.04.2011 “Për miratimin e programit të veprimit 3-vjeçar për zbatimin e strategjisë minerare”

VKM nr.362, datë 29.04.2011 “Për miratimin e kritereve dhe rregullave të transferimit, mënyrës së aplikimit për shtyrjen e afateve dhe shndërrimit të lejeve minerare”

VKM nr.320, datë 21.04.2011  “Për miratimin e procedurave e të kritereve të konkurrimit dhe të afateve të shqyrtimit të kërkesave për marrjen e lejeve minerare në zonat konkurruese”

VKM nr.233, datë 23.3.2011  “Për miratimin e formës së raporteve, të mënyrës së botimit të të dhënave për pagesat e taksave vendore dhe kombëtare në sektorin minerar të Republikës së Shqipërisë, si dhe të nivelit të konfidencialitetit në kuadër të nismës për transparencë në industrinë nxjerrëse” 

VKM nr.232, datë 23.3.2011 “Për miratimin e funksioneve të strukturave përgjegjëse në sektorin minerar të Republikës së Shqipërisë”

VKM Nr.942, datë 17.11.2010 "Për miratimin e procedurave dhe të dokumentacionit për marrjen e lejeve minerare në zonat e hapura”, i konsoliduar

VKM nr.942, datë 17.11.2010 “Për miratimin e procedurave dhe të dokumentacionit për marrjen e lejeve minerare në zonat e hapura”