Ligje

Akt Normativ nr.3, datë 08.07.2015

Ligji nr.182/2014 "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.9643 datë 20.11.2006, "Për prokurimin publik të ndryshuar""

Ligji nr.131/2012 "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.9643 datë 20.11.2006, "Për prokurimin publik të ndryshuar""

Ligji nr.22/2012 "Për një ndryshim në ligjin nr.9643 datë 20.11.2006, "Për prokurimin publik të ndryshuar""

Ligji nr.10170 datë 22.10.2009 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.9643 datë 20.11.2006, "Për prokurimin publik të ndryshuar""

Ligji nr. 9855 datë 26.12.2007 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006, "Për prokurimin publik""

Ligji nr.9800 datë 10.9.2007 "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.9643 datë 20.11.2006, "Për prokurimin publik""

Ligji Nr.9643 date 20.11.2006 “Per Prokurimin Publik” i konsoliduar