Drejtoritë

Drejtoria e Politikave dhe Zhvillimit të Hidrokarbureve

Dritan Spahiu

Kontakt:

Tel: + 355 4 2222245/74169

Email: dritan.spahiu@energjia.gov.al

Drejtoria e Burimeve Energjetike të Rinovueshme dhe Efiçencës energjetike

Gjergj Simaku

Kontakt:

Tel: + 355 4 2222245/74147

Email: gjergji.simaku@energjia.gov.al

Drejtoria e Politikave dhe Zhvillimit të Minierave

Mehmet Hasalami

Kontakt:

Tel: + 355 4 2222245/74151

Email: mehmet.hasanlami@energjia.gov.al

Drejtoria e Politikave, Zhvillimit të Industrisë dhe Standardeve Teknike

Arben Dhima

Kontakt:

Tel: + 355 4 2222245/74134

Mob: arben.dhima@energjia.gov.al

Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme

Irma Guga

Kontakt:

Tel: + 355 4 2222245/74161

Email: irma.guga@energjia.gov.al

Drejtoria e Financës

Enkeleon Topulli

Kontakt:

Tel: + 355 4 2222245/74154

Email: enkeleon.topulli@energjia.gov.al

Drejtoria Juridike

Aurora Alimadhi

Kontakt:

Tel: + 355 4 2224641

Email: aurora.alimadhi@energjia.gov.al

Drejtoria e Integrimit dhe Projekteve

Alfred Bundo

Kontakt:

Tel: + 355 4 2222245/74117

Email: alfred.bundo@energjia.gov.al

Drejtoria e Auditimit të Brendshëm

Kontakt:

Tel: + 355 4 2222245/74178

Drejtoria e Koncesioneve, Prokurimeve, Shpronësimeve dhe Privatizimit

Etleva Kondi

Kontakt:

Tel: + 355 4 2222245/74127

Email: etleva.kondi@energjia.gov.al

Drejtoria e Politikave dhe Zhvillimit Elektroenergjetik

Agim Bregasi

Kontakt:

Tel: + 355 4 2222245/74164

Email: agim.bregasi@energjia.gov.al