Urdhra dhe udhëzime

Stategjia për shlyerjen e detyrimeve të përzgjedhura të disa institucioneve publike në sektorin e energjisë elektrike, përfshirë dhe projektmarrëveshjen e mirëkuptimit

Projektvendimi i strategjisë
Strategjia
Marrëveshje Mirëkuptimi