Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

 

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Nr.

Data e regjistrimit të kërkesës

Objekti

Data e kthimit të përgjigjes

Statusi i kërkesës

Tarifa

1.

03.03.2015

Kërkesë për informacion

12.03.2015

 

Përfunduar

Nuk ka

2.

14.01.2016

Kërkesë për informacion në lidhje me kontaktet e Koordinatorit për të Drejtën e Informimit

26.01.2016

Përfunduar

Nuk ka

3.

11.02.2016

Kërkesë për informacion për lëvrim fondi

15.02.2016

Përfunduar

Nuk ka

4.

16.03.2016

Kërkesë për informacion

05.04.2016

Përfunduar 

Nuk ka

5.

05.04.2016

 

Kërkesë për informacion në lidhje me kërkesën e shoqërisë Salla sh.p.k

18.04.2016

Përfunduar

Nuk ka

6.

20.04.2016

Kërkesë për vënie në dispozicion të dokumenteve zyrtare në lidhje me projektin e HEC Skavica

03.05.2016

Përfunduar 

Nuk ka

7.

21.04.2016 

Kërkesë për dhënie informacioni

12.05.2016

Përfunduar

Nuk ka

8.

22.04.2016 

Kërkesë për informacion dhe vënie në dispozicion e dokumentacionit

05.05.2016

Përfunduar

Nuk ka

9.

26.05.2016

Kërkesë për informacion 

10.06.2016

Përfunduar

Nuk ka

10

31.05.2016

Kërkesë për vënie në dispozicion të procedurave lidhur me kërkimin e naftës në Bllokun C

27.06.2016

Përfunduar

Nuk ka

11

09.06.2016

Kërkesë për vënie në dispozicion të institucioneve që do të konsiderohen Autoritete Publike

24.06.2016

Përfunduar

Nuk ka

12

11.07.2016

Kërkesë për informacion për kontaktet e koordinatorit për njoftimin dhe konsultimin publik në MEI

27.07.2016

Përfunduar

Nuk ka

13

12.07.2016

Kërkesë për informacion në lidhje me HEC Poçem

22.07.2016

Përfunduar

Nuk ka

14

16.09.2016

Kërkesë për informacion për raportin e ERE

28.09.2016

Përfunduar

Nuk ka 

15

04.10.2016


Kërkesë për informacion në lidhje me vendimin e “Grupit të Punës për vlerësimin e Standardeve Mjedisore në të gjitha kontratat e dhëna për ndërtimin e HEC-ve në Valbonë”

28.10.2016

Përfunduar

Nuk ka

16

28.09.2016

Kërkesë për vënie në dispozicion të buxhetit të detajuar të MEI-t dhe ndryshimeve të bëra gjatë vitit

4.10.2016

Përfunduar

Nuk ka

17

06.10.2016

Kërkesë për informacion për parqet eolike(ardhur me E-mail)

12.10.2016

Përfunduar

Nuk ka

18

14.10.2016

Kërkesë për informacion në lidhje me konsultimin publik të projektligjeve dhe politikave

1.11.2016

Përfunduar

Nuk ka

19

24.10.2016

Kërkohet numri i “kërkesave për informacion” ardhur në adresë të MEI-t

09.11.2016

Përfunduar

Nuk ka

20

27.10.2016

Kërkesë për informacion në lidhje me zbatimin e ligjit nr.146/2014 “ Për njoftimin dhe konsultimin publik”

09.11.2016

Përfunduar

Nuk ka

21

28.10.2016

Kërkesë për vënie në dispozicion të kontratës së koncesionit e formës “BOT” për ndërtimin e hidrocentralit “Driza 1”

10.11.2016

Përfunduar

Nuk ka

22

31.10.2016

Kërkesë për informacion në lidhje me marrëveshjen koncesionare të ndërtimit të hidrocentraleve me vendndodhje në rrjedhën e lumit Shalë

07.11.2016


Përfunduar

Nuk ka

23

14.11.2016

Kërkesë për vënie në dispozicion të disa kontrata koncesionesh

12.12.2016

Përfunduar

Nuk ka

24

07.12.2016

Kërkesë për informacion mbi mbështetjen financiare dhe jo-financiare ndaj organizatave jo-fitimprurëse(ardhur me E-mail)

14.12.2016

Përfunduar

Nuk ka

25

16.12.2016

 

Kërkesë për informacion në lidhje me leje minerare

29.12.2016

Përfunduar

Nuk ka

26

18.12.2016

Kërkesë për informacion në lidhje me ish të përndjekurit politikë(ardhur me E-mail)

20.12.2016

Përfunduar

Nuk ka

27

22.12.2016

Kërkesë për informacion në lidhje me lejet e shfrytëzimit të kromit në Tropojë(ardhur me E-mail)

30.12.2016

Përfunduar

Nuk ka

28

24.01.2017

Kërkesë për informacion, dërgim CV

17.02.2017

Përfunduar

Nuk ka

29

08.02.2017

Kërkesë për informacion dhe vënie në dispozicion të dokumentacionit

06.03.2017

Përfunduar

Nuk ka

 

09.02.2017

Kërkesë për informacion për subjektet që nuk/kanë hapur galeritë minerare

21.02.2017

Përfunduar

Nuk ka

30

13.02.2017

Kërkesë për vënie në dispozicion të koncesioneve minerare të dhëna gjatë 2016

13.03.2017

Përfunduar

Nuk ka

31

10.03.2017

Kërkesë për vënie në dispozicion të marrëveshjes mes kompanisë Pennine Petroleum Corporation dhe shoqërisë Albpetrol sh.a.

23.03.2017

Përfunduar

Nuk ka

32 13.04.2017

Kërkesë për informacion në lidhje me formularët e vetëdeklarimit të punonjësve të MEI-t(ardhur me E-mail)

13.04.2017

Përfunduar

Nuk ka