Publikime të tjera

Njoftim

22.05.2017

Shoqëria “AEE” Sh.P.K.,  ka shprehur interesin dhe ka paraqitur pranë Ministrisë, aplikimin për ndërtimin e një parku fotovoltaik për prodhimin e energjisë nga burime të rinovueshme, me kapacitet 2 MW

17.05.2017

Aplikim për ndërtimin e HEC "BLINETA" me kapacitet deri në 2MW

Aplikim për ndërtimin e HEC "GJALLICA" me kapacitet deri në 2MW

17.04.2017

Ftesën për Oferte nr. 2387 prot. date 20.04.2017. Emërtimi si ne ftesat e tjera, “Ftese për Oferte date 23.05.2017, 24.05.2017 dhe 25.05.2017

06.04.2017

Shoqëritë “AGE Group” ALBANIAN GENERAL ELECTRICITY SH.A. dhe “A.E. Distribution” Sh.P.K. kanë aplikuar për pajisjen me autorizim paraprak për ndërtimi të kapaciteteve të reja prodhuese të energjisë elektrike.

24.11.2016

Bashkimi i përkohshëm i Shoqërive : “GAMMA SOLAR” SH.P.K., “ALFA ENERGY” SH.P.K., “BETA ENERGY” SH.P.K., “DELTA SOLAR” SH.P.K. dhe “SOLARIS” SH.P.K. kanë aplikuar për pajisjen me autorizim paraprak në bazë të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 822, datë 7.10.2015 “Për miratimin e rregullave dhe procedurave të ndërtimit të kapaciteteve të reja prodhuese të energjisë elektrike, që nuk janë objekt koncesioni”, për ndërtimin e një parku fotovoltaik në zonën “Maliq”, Bashkia Korçë me kapacitet 50 MW. 

Dokumenti

17.11.2016


“Ministria e Energjisë dhe Industrisë në bashkëpunimin me konsulentin COWI-IPF, në përputhje me kuadrin ligjor dhe afatet kohore të parashikuara në VKM nr. 219, datë 11.03.2015 “Për përcaktimin e rregullave e të procedurave për konsultimin me grupet e interesit dhe publikun, si dhe dëgjesën publike gjatë procesit të vlerësimit strategjik mjedisor”do të organizojnë dëgjesën publike më  datë 24 Nëntor 2016, ora 10:00, në mjediset e Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë.
Në kuadër këtij procesi ftojmë të gjithë personat e interesuar për prezantimin e draft Raportit Përfundimtar të Vlerësimit Strategjik Mjedisor të Master Planit të Gazit Natyror.”