Viti 2014

Plani i Investimeve 2014

Plani i Shpenzimeve 2014

Raporti 12-mujor Janar -Dhjetor 2014

Shtojca Nr. 7 "Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve Buxhetore"

Shtojca Nr. 8 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

Shtojca Nr.9 "Raporti i Realizimit të Rezultateve të Programit"

Shtojca Nr.10 "Raporti I Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Rezultateve"    

Shtojca Nr.11 "Projektet me financim te brendshem"

Raporti 9-mujor Janar - Shtator  2014

Shtojca Nr. 7 "Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve Buxhetore"

Shtojca Nr. 8 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

Shtojca Nr.9 "Raporti i Realizimit të Rezultateve të Programit"

Shtojca Nr.10 "Raporti I Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Rezultateve"    

Shtojca Nr.11 "Projektet me financim te brendshem"

Raporti 6 mujor Janar - Qershor 2014

Shtojca Nr. 7 "Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve Buxhetore"

Shtojca Nr. 8 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

Shtojca Nr.9 "Raporti i Realizimit të Rezultateve të Programit"

Shtojca Nr.10 "Raporti I Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Rezultateve"    

Shtojca Nr.11 "Projektet me financim te brendshem"

Raporti 3 mujor janar- Mars  2014

Shtojca Nr. 7 "Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve Buxhetore"

Shtojca Nr. 8 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

Shtojca Nr.9 "Raporti i Realizimit të Rezultateve të Programit"

Shtojca Nr.10 "Raporti I Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Rezultateve"    

Shtojca Nr.11 "Projektet me financim te brendshem"