Viti 2015

Buxheti i Vitit 2015

Raportet 12 mujor Janar-Dhjetor 2015

Raport monitorimi 12 mujor 2015

Shtojca Nr. 7 Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve Buxhetore
Shtojca Nr. 8 Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve
Shtojca Nr.9 Raporti i Realizimit të Rezultateve të Programit
Shtojca Nr.10 Raporti I Shpenzimeve Faktike
Shtojca Nr.11 Projektet me financim të brendshem

Raportet 9 mujore Janar-Shtator 2015

Raport monitorimi 9 mujori 2015

Shtojca Nr. 7 Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve Buxhetore
Shtojca Nr. 8 Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve
Shtojca Nr.9 Raporti i Realizimit të Rezultateve të Programit
Shtojca Nr.10 Raporti I Shpenzimeve Faktike
Shtojca Nr.11 Projektet me financim te brendshem

Raport

Shpenzimet Buxhetore 2015

Buxheti i vitit 2015 sipas programeve dhe zërave të shpenzimeve

Raporti 3 mujor janar- Mars  2015

Raport monitorimi për tremujorin e parë 2015
Shtojca Nr. 7 Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve Buxhetore
Shtojca Nr. 8 Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve
Shtojca Nr.9 Raporti i Realizimit të Rezultateve të Programit
Shtojca Nr.10 Raporti I Shpenzimeve Faktike
Shtojca Nr.11 Projektet me financim te brendshem