Viti 2016

Buxheti i Vitit 2016

Raporti 12 mujor Janar- Dhjetor  2016

Raport monitorimi për tremujorin e katërt 2016

Shtojca Nr. 7 Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve Buxhetore
Shtojca Nr. 8 Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve
Shtojca Nr.9 Raporti i Realizimit të Rezultateve të Programit
Shtojca Nr.10 Raporti I Shpenzimeve Faktike
Shtojca Nr.11 Projektet me financim te brendshem

Raporti 9 mujor Korrik- Shtator  2016

Raport monitorimi për tremujorin e tretë 2016
Shtojca Nr. 7 Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve Buxhetore
Shtojca Nr. 8 Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve
Shtojca Nr.9 Raporti i Realizimit të Rezultateve të Programit
Shtojca Nr.10 Raporti I Shpenzimeve Faktike
Shtojca Nr.11 Projektet me financim te brendshem

Raporti 6 mujor janar- Qershor  2016

Raport monitorimi për tremujorin e dytë 2016
Shtojca Nr. 7 Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve Buxhetore
Shtojca Nr. 8 Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve
Shtojca Nr.9 Raporti i Realizimit të Rezultateve të Programit
Shtojca Nr.10 Raporti I Shpenzimeve Faktike
Shtojca Nr.11 Projektet me financim te brendshem

Raporti 3 mujor janar- Mars  2016

Raport monitorimi për tremujorin e parë 2016
Shtojca Nr. 7 Raporti i Shpenzimeve Faktike të Programit sipas Artikujve Buxhetore
Shtojca Nr. 8 Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve
Shtojca Nr.9 Raporti i Realizimit të Rezultateve të Programit
Shtojca Nr.10 Raporti I Shpenzimeve Faktike
Shtojca Nr.11 Projektet me financim te brendshem

Plani i Buxhetit te  MEI-it për vitin 2016