Viti 2017

Buxheti i Vitit 2017

Raporti 4 mujor Janar- Prill  2017

Programi "Mbështetës për Burimet Natyrore"

Programi "Mbështetës për Energjinë"

Programi "Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi"

Aneksi Nr.1 "Raporti i shpenzimeve sipas Programeve"
Aneksi Nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve"
Aneksi Nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"
Aneksi Nr.4 "Raporti i realizimit te objektivave te politikes se programit"
Aneksi Financimi i Huaj