Viti 2017

Buxheti i Vitit 2017

Raporti 8 mujor Janar- Shtator  2017

Raporti

Aneksi nr.1 “Raporti i shpenzimeve sipas programeve”
Aneksi nr.2 “Raportimi i shpenzimeve te programit sipas artikujve buxhetore” 
Aneksi nr.3 “Raporti  permbledhes i realizimit te treguesve te performances /produkteve per programin  buxhetor 
Aneksi nr.4 “ Raporti i realizimit te Objektivave te politikes se programit
Aneksi nr.5 “Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj per programet"

 

mujor Janar- Prill  2017

Programi "Mbështetës për Burimet Natyrore"

Programi "Mbështetës për Energjinë"

Programi "Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi"

Aneksi Nr.1 "Raporti i shpenzimeve sipas Programeve"
Aneksi Nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve"
Aneksi Nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"
Aneksi Nr.4 "Raporti i realizimit te objektivave te politikes se programit"
Aneksi Financimi i Huaj