Vetëdeklarimet

Formulari Dekriminalizimit 

Në zbatim të Vendimit Nr.17/2016  PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE TË DETAJUARA MBI ZBATIMIN E NDALIMEVE TË PARASHIKUARA NË LIGJIN NR. 138/2015, “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE” , ndiqni hapat e mëposhtme për  të aksesuar formularin e dekriminalizimit.

Bazuar në VKM nr. 833, datë 18/9/2013 “ Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të ministrisë së Energjisë dhe Industrisë”, të ndryshuar me VKM 840, date 27/9/2013,  Ministria  në permbushje të misionit dhe kompetencave  të saj  ka nën përgjegjësi, organet e varësisë,  shoqëri aksionere dhe ndërmarrje në likujdim  si më poshtë:

a)    Organet e varësisë 

Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore (AKBN)
Agjencia Kombëtare Atomike (AKA)
Shërbimi Gjeologjik Shqiptar (SHGJSH)
Reparti Inspektim Shpëtim Minierave (RISHM)
Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI)
Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (NTIN-EITI)

b)    Shoqëritë aksionere
(Kesh. Sha, OSHEE. Sha, OST.Sha,Albpetrol.Sha) 

c)     SH.A dhe Ndërmarrje në Likujdim 
 Kombinati Energjetik , Prodhim Mobilje. Sha, NPV sh.a, Prodhim Kepuca. Sha, Beratex.  Sha, Uz 12NI CO, Prodhim Kabllo. Sha, Uz. Superfosfatit,  Uzina e Plerave  Azotike , NP Celikut,    

Shenim: Shoqëritë aksionere dhe ndërmarrjet ne likujdim i kanë depozituar formularët e vetëdeklarimit në MZHETS, përveç OSHEE  sh.adhe OST sh.a,  pasi është institucioni përgjegjës për grumbullimin dhe menaxhimin e tyre në cilësinë e pronarit.
Në vijim, gjeni formularët e personave  që ushtrojnë funksione publike emërtesë e Ministrit.

Vetëdeklarimet e Kabinetit të Ministrit në MEI

Ardit Kamberi Drejtor Kabineti
Entela Cipa Këshilltare
Miranda Lila Këshilltare
Dardan Malaj Këshilltar
Eduart Gjokutaj Këshilltar
Tommy Kola Këshilltar

Vetëdeklarimet e Shoqërive Akshionere

Adrian Cela OSHEE
Engjëll Zeqo OST