Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë Publikime të tjera - Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Publikime të tjera

Njoftim

17.04.2018

Njoftim për pozicion vakant

Në kuadër të Projektit fitues REEHUB (Regional Energy Efficiency Hub), pjese e Programit INTERREG IPA CBC Itali-Shqipëri-Mali i Zi, financuar nga Bashkimi Evropian, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë si Lead Partner ne projektin fitues REEHUB.

17.04.2018

Bashkimi i përkohshëm i Shoqërive “SEMAN SUNPOWER” Sh.P.K. dhe “SONNE” Sh.P.K., ka shprehur interesin dhe ka paraqitur pranë Ministrisë, aplikimin për ndërtimin e një impianti eolik për prodhimin e energjisë nga burime të rinovueshme, me kapacitet 3 MW, në zonën Topojë, Qarku Fier.

Shoqëria “WINDSBAB” Sh.P.K., ka shprehur interesin dhe ka paraqitur pranë Ministrisë, aplikimin për ndërtimin e një impianti eolik për prodhimin e energjisë nga burime të rinovueshme, me kapacitet 3 MW, në zonën Topojë, Qarku Fier.

23.03.2018

Ftesë për Konsultim Publik

Zbatimi i ligjit Nr.120/2016 “Për zhvillimin e rrjeteve të komunikimeve elektronike të shpejtësisë së lartë dhe sigurimin e të drejtës së kalimit”

 

06.02.2018

Fillimin e procedurave për  lidhjen e marrëveshjeve hidrokarbure për vendburimet ekzistuese “Cakran-Mollaj”, “Gorisht-Kocul” dhe “Amonicë”