Trasparencë për publikun

Njoftim

Tabela e projektakteve për 2017 në MEI

05.01.2017

LAVORI e relativi SERVIZI di INGEGNERIA necessari per la RIABILITAZIONE delle RETI ELETTRICHE di HIMARA e DHERM

05.12.2016

Dhënie mendimi lidhur me Draft Vendimin e Këshillit të Ministrave “Për mmiratimin e rregullores për kategoritë, kushtet, kërkesat e kualifikimit dhe të eksperiencës professionale për licensimin e audituesit të energjisë”

Njoftimi

Draft VKM

17.11.2016

“Ministria e Energjisë dhe Industrisë në bashkëpunimin me konsulentin COWI-IPF, në përputhje me kuadrin ligjor dhe afatet kohore të parashikuara në VKM nr. 219, datë 11.03.2015 “Për përcaktimin e rregullave e të procedurave për konsultimin me grupet e interesit dhe publikun, si dhe dëgjesën publike gjatë procesit të vlerësimit strategjik mjedisor”do të organizojnë dëgjesën publike më  datë 24 Nëntor 2016, ora 10:00, në mjediset e Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë.
Në kuadër këtij procesi ftojmë të gjithë personat e interesuar për prezantimin e draft Raportit Përfundimtar të Vlerësimit Strategjik Mjedisor të Master Planit të Gazit Natyror.”

19.10.2016

Master Plani i Gazit Natyror për Shqupërinë dhe Identifikimi i Projekteve Prioritare në Fushën e Gazit Natyror, bazuar në “Kuadrin e Investimeve të Ballkanit Perëndimor Instrumentit Lehtësues për Projektet e Infrastrukturës (IPF) Asistenca Teknike 4(IPF 4)”.

– Vlerësimi Strategjik Mjedisor Draft Raport Përfundimtar Përmbledhje jo-teknike.
– Konsultimet për vlerësimin Mjedisor Strategjik
– Harta e zonave të mbrojtura në Shqipëri
– Harta e rrjetit Emerald

18.10.2016

Dhënie mendimi për përmirsimin e Draft-Plani të 2-të dhe 3-të Kombëtar të Veprimit për Efiçiencën e Eberrgjisë

Shkresa dërguar palëve të interesuara

Plani i Dytë dhe i Tretë Kombëtar i Veprimit për Efiçencën e Energjisë për Shqipërinë, 2016-2020 (përmbajtja)

Plani i Dytë dhe i Tretë Kombëtar i Veprimit për Efiçencën e Energjisë për Shqipërinë, 2016-2020 (përmbajtja ekzekutive)

03.10.2016

Dokumentit strategjik te politikave te industrisë Joushqimore 2016-2025

 

Njoftime

Projektvendim për “Krijimin dhe mënyrën e organizimit e të funksionimit të agjencisë për efiçencën e energjisë dhe të administratave rajonale për efiçencën e energjisë”

Amendimi ligjit 7746 date 29 04 2016 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.7746, datë 28.7.1993 “Për hidrokarburet (kërkimi dhe prodhimi)””, të ndryshuar

Dhënie mendimi për Për Sigurinë në punë, emergjencat dhe shpëtimin, në veprimtarinë minerare dhe në ndërtimin e punimeve nëntokësore në veprat hidroenergjetike

Dhënie mendimi për Projektligj “Për përmirsimin e Draft-Ligjit “Për Performancën e Energjisë të Ndërtesave””.

Projektligj “Për prodhimin, transportin dhe tregtimin e biokarburanteve dhe të lëndëve të tjera djegëse, të rinovueshme, për transport”

Draft-LIGJ “Për Sektorin e Energjisë Elektrike”

Ftohen të gjithë të interesuarit të japin komentet e tyre për këtë projektligj në adresën e e-mail-it: info@energjia.gov.al

Raporti 300 ditët e qeverisjes